SQL

Szkolenia dla analityków

Dzięki szkoleniu poznasz sposoby tworzenia tabel i widoków w bazie danych. Poznasz niezbędną terminologię i narzędzia niezbędne do poprawnej komunikacji z serwerem. Nauczysz się zarządzać obiektami bazy danych oraz wykorzystywać ja w swojej pracy. Będziesz składać wyniki z użyciem dynamicznego języka SQL, a następnie wykorzystywać je do swoich celów.

Wymagana jest znajomość Microsoft Excel i Access w zakresie podstawowej analizy danych, tabel przestawnych.

Podstawy SQL Server

Ms SQL Server to system do zarządzania relacyjnymi bazami danych, którego podstawową funkcją jest przechowywanie i pobieranie danych zgodnie z wymaganiami innych aplikacji.

Podstawy Oracle SQL

Oracle SQL jest  zintegrowanym środowiskiem programistycznym, które upraszcza tworzenie i zarządzanie bazą danych Oracle zarówno w zastosowaniach tradycyjnych, jak i w chmurze.

MODUŁY

Tworzenie i konfiguracja źródła danych z użyciem ODBC
• Wymiana danych z serwerem SQL – omówienie narzędzi importu i eksportu danych
• ODBC i kreator połączeń do analizy danych w arkuszu i tabeli przestawnej w Microsoft Excel
• Microsoft Access jako klient bazy SQL – import danych, tabele połączone i zarządzanie
• Microsoft SQL Server Management Studio w tworzeniu kwerend w trybie tekstowym i graficznym

• Obiekty serwera i ich zastosowanie tabele, widoki i procedury składowe
• Budowa tabel z użyciem graficznego interfejsu użytkownika w Microsoft SQL Management Studio
• Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
• Kwerendy wybierające w Query Designerze, zapisywanie widoków SQL
• Instrukcje SQL, pobieranie i modyfikacja rekordów SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, SELECT INTO
• Operacje na połączonych tabelach – złączenia JOIN, LEFT, RIGHT, OUTER
• Sortowanie i ograniczanie wyniku zapytania ORDER BY ASC/DESC, TOP, TOP PERCENT
• Łączenie wyników wielu tabel i kwerend z zastosowaniem UNION
• Usuwanie wartości zduplikowanych z wyniku zapytania DISTINCT, DISTINCTROW
• Agregacja wyników w kwerendach COUNT, MIN, MAX, SUM
• Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE i kryteria w zapytaniach AND, OR, NOT
• Funkcje i wyrażenia – łańcuchy znaków LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, liczbach i datach DATE, DATEADD, DATEDIFF

• Tworzenie obiektów TABLE, VIEW, PROCEDURE z użyciem języka SQL polecenie CREATE
• Modyfikacja i usuwanie istniejących obiektów bazy danych polecenie ALTER i DROP
• Zaawansowane łączenie tabel w widoku SQL
• Wykorzystanie stworzonych obiektów w zewnętrznych aplikacjach – Microsoft Excel i Access
• Zaawansowane tworzenie tabel – wartości domyślne, relacje, indeksy
• Optymalizacja działania kwerend
• Tworzenie i uruchamianie procedur EXECUTE
• Konwersja i modyfikacja danych
• Zagnieżdżanie zapytań

Sterowanie przebiegiem programu CASE, WHEN, THEN, ELSE, END, IIF
• Wykorzystanie zmiennych @ w procedurach, zmienne lokalne i globalne
• Użycie DECLARE, GO w procedurach składowych
• Tabele tymczasowe i zmienne tablicowe

Tworzenie i konfiguracja źródła danych z użyciem ODBC
• Wymiana danych z serwerem SQL – omówienie narzędzi importu i eksportu danych
• ODBC i kreator połączeń do analizy danych w arkuszu i tabeli przestawnej w Microsoft Excel
• Microsoft Access jako klient bazy SQL – import danych, tabele połączone i zarządzanie
• Oracle SQL Developer w tworzeniu kwerend w trybie tekstowym i graficznym

• Obiekty serwera i ich zastosowanie tabele, widoki i procedury składowe
• Budowa tabel z użyciem graficznego interfejsu użytkownika w Oracle SQL Developer
• Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
• Kwerendy wybierające i zapisywanie widoków SQL
• Instrukcje SQL, pobieranie i modyfikacja rekordów SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, SELECT INTO
• Operacje na połączonych tabelach – złączenia JOIN, LEFT, RIGHT, OUTER
• Sortowanie i ograniczanie wyniku zapytania ORDER BY ASC/DESC, TOP, TOP PERCENT
• Łączenie wyników wielu tabel i kwerend z zastosowaniem UNION
• Usuwanie wartości zduplikowanych z wyniku zapytania DISTINCT, DISTINCTROW
• Agregacja wyników w kwerendach COUNT, MIN, MAX, SUM
• Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE i kryteria w zapytaniach AND, OR, NOT
• Funkcje i wyrażenia – łańcuchy znaków LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, liczbach i datach DATE, DATEADD,
DATEDIFF

• Tworzenie obiektów TABLE, VIEW i innych z użyciem języka SQL polecenie CREATE
• Modyfikacja i usuwanie istniejących obiektów bazy danych polecenie ALTER i DROP
• Zaawansowane łączenie tabel w widoku SQL
• Wykorzystanie stworzonych obiektów w zewnętrznych aplikacjach – Microsoft Excel i Access
• Zaawansowane tworzenie tabel – wartości domyślne, relacje, indeksy
• Optymalizacja działania kwerend
• Tworzenie i uruchamianie procedur
• Konwersja i modyfikacja danych
• Zagnieżdżanie zapytań

Sterowanie przebiegiem programu
• Wykorzystanie zmiennych w procedurach, zmienne lokalne i globalne
• Użycie DECLARE, GO w procedurach składowych
• Tabele tymczasowe i zmienne tablicowe