Ms OUTLOOK

ZARZĄDZAJ CZASEM SKUTECZNIE

Outlook jest aplikacją do zarządzania informacjami i komunikacją, zapewniająca ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi.

Kontroluj

Outlook ułatwia sprawowanie kontroli nad komunikacją z pracownikami i klientami

Porządkuj

Outlook pozwala na archiwizację i porządkowanie wiadomości.

Priorytetyzuj

Outlook pozwala wdrożyć sztukę hierarchizacji priorytetów.

Działaj

Odpowiednio wykorzystywany outlook uskutecznia wszelkie działania biznesowe

MODUŁY

 1. FOLDERY, OPCJE ODBIERANIA I WYSYŁANIA
 2. KONFIGURACJA, FILTROWANIA ORAZ PRIORYTETY
 3. ZAŁĄCZNIKI, KATEGORIE, REGUŁY
 4. ALERTY I SZYBKIE KROKI
 5. ARCHIWIZACJA, EKSPORT I IMPORT
 6. PODPISY ORAZ PAPETERIE
 7. USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA
 1. TYPY WYSTĄPIEŃ
 2. PLANOWANIE ORAZ MODYFIKACJA TERMINÓW
 3. WYDARZENIA CYKLICZNE
 4. KALENDARZE WŁASNE ORAZ UDOSTĘPNIONE
 5. CZAS WOLNY UCZESTNIKÓW
 6. ALOKOWANIE POMIESZCZEŃ
 7. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTEJ W KALENDARZU
 1. ZARZADZANIE ZADANIAMI
 2. UDOSTĘPNIANIE ZADAŃ
 3. PRZYDZIELANIE ZADAŃ
 4. KATEGORYZACJA ZADAŃ I PRIORYTETY
 5. PRZYPOMNIENIA
 6. WIDOKI ZADAŃ I RAPORTY
 1. EDYCJA INFORMACJI O KONTAKCIE
 2. WIDOKI KONTAKTÓW I GRUPOWANIE
 3. LISTY I KATEGORIE KONTAKTÓW
 4. SYNCHRONIZACJA KONTAKTÓW Z TELEFONAMI KOMÓRKOWYMI
 5. EKSPORT I IMPORT KONTAKTÓW
 6. KORESPONDENCJA SERYJNA
 1. CZYNNOŚCI REJESTROWANE ZA POMOCĄ DZIENNIKA
 2. RODZAJE POZYCJI DZIENNIKA
 3. REJESTROWANIE OPERACJI NA PLIKACH EXCEL, WORD, WIADOMOŚCI POCZTOWYCH, ZLECEŃ ZADAŃ, ODPOWIEDZI
 4. EDYCJA I PRACA Z NOTATKAMI
 1. POJĘCIE CZASU I ANALIZA STYLU PRACY
 2. TYPOWY PLAN DNIA
 3. ZŁODZIEJE CZASU – ZAKŁÓCENIA W PRACY I TECHNIKI ICH ELIMINACJI
 4. PRODUKTYWNOŚĆ (PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH ZASAD I PRAW)
 5. METODY USTALANIA PRIORYTETÓW
 6. PRAWO PARKINSONA, ZASADA PARETO, ZASADA EISENHOWERA W OUTLOOKU
 7. RAPORTOWANIE I ZADANIA UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE CZASEM
 8. INTEGRACJA DOBRYCH PRAKTYK Z FUNKCJONALNOŚCIAMI OUTLOOKA
 9. SPRAWNE ZARZADZANIE CZASEM W ZESPOLE