Ms ACCESS

Zarządzaj relacyjnymi bazami danych

Ms Access pozwala na budowanie baz danych oraz tworzenie dla nich aplikacji obsługiwanych w przeglądarce. Jego opanowanie gwarantuje swobodne korzystanie z możliwości, jakie daja bazy danych.

Szkolenie obejmuje import i łączenie danych z różnorodnych źródeł danych: pliki CSV, XLSX, XML baza SQL Server. 

Standard

Wystartuj

Opanuj podstawy działania programu w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z jego możliwości.

Opanuj narzędzia

Poznaj kluczowe funkcjonalności oraz zakamarki interfejsu użytkownika.

• Omówienie interfejsu i możliwości Microsoft Access, poruszanie się po programie
• Obiekty Microsoft Access
• Podstawy teorii baz danych i projektowania aplikacji 
• Podstawy pracy na danych: Wprowadzanie, edycja, usuwanie, modyfikacja i wyszukiwanie informacji

• Podstawy konstrukcji tabel i zasady przechowywania danych.
• Typy danych w tabeli, reguły poprawności i maski wprowadzania
• Klucze i indeksy w bazie danych

• Teoria i praktyczne wykorzystanie relacji w bazie danych
• Definiowanie i edycja relacji

Projektowanie, edycja i zastosowanie formularzy
• Formularze jako interfejs użytkownika i nawigacja w formularzu – wyszukiwanie
• Edycja i usuwanie danych z użyciem formularza

• Tworzenie i edycja raportu, tryby widoku projektu
• Grupowanie danych na formularzu z użyciem funkcji agregujących

• Budowa kwerend z użyciem siatki zapytania
• Użycie kwerend do wyszukiwania i analizy danych,
• Wykorzystanie kryteriów wyszukiwania i symbole wieloznaczne jako kryterium kwerendy
• Kwerendy parametryczne i kwerendy oparte na wielu tabelach

• Aktualizacja i modyfikacja danych z użyciem kwerendy
• Tworzenie tabel jako wyniku działania kwerendy
• Usuwanie danych kwerendą usuwającą
• Analiza danych w kwerendzie krzyżowej

• Import i dołączanie tabel z plików Excel, CSV, XML
• Eksport danych do plików zewnętrznych

• Podstawowe zastosowania w automatyzacji pracy z bazą danych

Advanced

Projektuj bazy

Naucz się projektować skomplikowane bazy danych i praktycznie wykorzystać te umiejętności.

Automatyzuj

Dowiedz się, w jaki sposób zautomatyzować swoje działania w bazie danych.

Planowanie aplikacji – schemat i przeznaczenie
• Normalizacja baz danych – postacie normalizacji
• Tworzenie relacji, indeksów i kluczy w widoku projektu tabeli
• Tworzenie tabel w oparciu o widok projektu
• Wartości domyślne i kontrola poprawności danych na poziomie komórki i całej tabeli
• Pola kombi jako źródła danych dla pól tabeli
• Zaawansowane relacje

Kwerendy oparte na wielu tabelach
• Sprzężenia w kwerendzie – lewe, prawe i iloczyn kartezjański
• Konwersja danych podczas wykonywania kwerendy
• Funkcje logiczne i sprawdzające z uwzględnieniem wartości pustych
• Kwerendy parametryczne
• Podstawowe polecenia w kwerendach w widoku SQL
• Optymalizacja wykonania kwerendy
• Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł – import, eksport i łączenie

Aktualizacja określonych danych w tabelach z użyciem kwerend aktualizujących
• Usuwanie określonych danych z użyciem kryteriów
• Tworzenie mechanizmów aktualizujących i transferujących dane z i do bazy danych
• Użycie kwerend akcji do aktualizacji danych z plików zewnętrznych
• Kryteria funkcje i zastosowanie w ich tworzeniu konstruktora wyrażeń
• Kwerendy krzyżowe a tabele przestawne w Accessie

Zasady tworzenia poprawnych formularzy i konstruowania interfejsu użytkownika
• Typy formularzy standardowe (pojedynczy, ciągły i tabelaryczny) i łączone (formularz dzielony)
• Formanty formularza ich formatowanie i łączenie ze źródłem danych
• Zaawansowane źródła danych dla formularza, kwerendy oparte na wielu tabelach
• Przekazywanie wartości z formularza do kwerendy
• Kwerenda z parametrem jako źródło danych dla formularza
• Formularz nadrzędny i podrzędny – tworzenie powiązań między nimi
• Programowanie zachowania formantów z użyciem makr osadzonych
• Akcje i obsługa zdarzeń w formularzu

• Projektowanie i tworzenie poprawnych raportów od strony logicznej (dane) i graficznej (formatowanie)
• Formanty (pola tekstowe, etykiety, elementy graficzne) i ich zastosowania w raportowaniu
• Wykorzystanie zaawansowanych formantów opartych o funkcje agregujące w polach obliczeniowych
• Sekcje raportu – nagłówek, szczegóły, stopki i podsumowania
• Raporty agregujące i zliczające
• Zagnieżdżanie w raporcie innego raportu i formularz jako element raportu
• Korespondencja seryjna z użyciem raportu – wykres seryjny i tabele zagnieżdżone

Tworzenie makr i zarządzanie nimi
• Automatyzacja codziennych czynności z użyciem makr, obsługa autostartu makr